مقالات

فعالیت های مجلس در ماه فروردین(۱۴۰۱)


خلاصه :

سلام

عزل کردن برخی از افراد داخل مجلس و تغییر مسئولیت ها

آقای کشمیری و آقای یوسف دهقانی عزل شدند.

مسئول دبیر مجلس جدید(گنجایی)

مسئول کلاس(آماده سازی کلاس برای مجلس)(افضلی)

طرح قرآن ها

از اونجایی که قرآن های مدرسه وضعیت خوبی ندارند قرار بر این شد که به مدرسه اطلاع داده شود و قرآن ها را به صحافی بدهند. همچنین در این مدت از قرآن های نو و سالم اتاق پرورشی استفاده شود

طرح سوال از آقای رحیم

آقای رحیم به مجلس آمدند و درباره کار هایشان توضیحاتی دادند

طرح سوال آز آقای رهبر(رییس جمهور)

آقای رهبر به مجلس آمدند و توضیحات کلی از کار های دولت دادند

طرح ختم قرآن

قرار بر این شد که مثل ختم قرآن آقای اعتمادیان(در مشهد) یک ختم قرآن به همان شکل (هر کس خواند بیاید و بخواند) برگزار شود لزوما هم قرار نیست برای ماه رمضان باشد.این طرح به شورای نگهبان رفت.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران