۱۵۰۴۰
۳۷۸

۱ کتاب خوانده‌ام

۹۲ محتوا

۶۴ دیدگاه

۹ فیلم

۵۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کنفرانس
کلاشینکف
جعبه ابزار
فعالیت منزل کلاس چهارم
وصیت نامه سردار سپهبد قاسم سلیمانی
زندگی نامه شهید حاج قاسم سلیمانی
آرایه استعاره
تانک
شاتل
کتاب سه دقیقه در قیامت
ورزش
ایران

...