۱۳۸۷۸
۶۳۲

۱۵ کتاب خوانده‌ام

۲۹ محتوا

۲۹۶ دیدگاه

۱۰ فیلم

۵۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

قدرتِ بعثت
تولید جهش خواهد یافت
 آغاز سال ۱۳۹۹
دعای نور، دوای تب
مهدی، احمد، بهشت...
رزمایش دفاع بیولوژیک
سردار سلیمانی که بود و چه شد
ز کودکی خادم این تبار محترمم...
خداحافظ ای ام المصائب
شیب خط و عرض از مبدا
زمین موقتاً صاحب یک ماه جدید شده است
پزشکان و پرستاران، اجرتان با خدا

...