محمد صدرا درویش اسکندری

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش
۳ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

7
کتاب الیور تویست
کتاب مایکل وی جلت ۱و۲و۳و۴و۵و۶
کتاب کنت مونت کیریستو
کتاب بیگ نیت جلد ۱و۲و۴و۵و۶و۷
کتاب جولیوس سزار
سری کتاب مایکل وی
کتاب بیگ نیت
معرق کاری و نمایش
فوتبال
والیبال

پسران

دختران