۱۶۳۱۷
۷۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۷۱ محتوا

۶۳ دیدگاه

۴۰ فیلم

۱۴۷ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تکاوران
کشتی بازی در پیش دبستان
ساخت تابلوی رومیزی
ادابازی گروهی
کاردستی خلّاقانه با کاغذ رنگی
نمایش خلاقانه «1»

...