۶۴۶۴۴
۱۳۳۷

-- کتاب خوانده‌ام

۲۱۸ محتوا

۱k دیدگاه

۵۷ فیلم

۶۸۶ عکس

۱۲ فایل

بیوگرافی


من یه آذر ماهی ام ، غرور من امپراطور بزرگیست که به پای هیچ کس سقوط نمی کند بگذار دیگران هر چه میخواهند بگویند هر کسی حق دارد احمق باشد

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

افتتاحیه بیستمین دوره فعالیت های قرآنی
شروع جذاب و مهیج داستان
ویژگی های سوسک ها
خواب راحت
كسر ها
میزان خواب در نوجوانان
داستان طنز
خواهي نشوي رسوا
رسم رفاقت
سنگان
معرفی بازی
GIF Creator

...