۷۲۳۸
۳۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۸ محتوا

۱۹ دیدگاه

۰ فیلم

۲۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اکسل و ویژگی های آن
تفكر و سبك زندگي هشتم
مدرک پابلیشر
تکلیف رایانه 2

...