۹۹۹۹
۵۵

-- کتاب خوانده‌ام

۲۱ محتوا

۳۶ دیدگاه

۳ فیلم

۳۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نقشه در ایدرو مکس
رایانه
جواب صفهه30تا33ریاضی
tv
تفكر و سبك زندگي هشتم

...