۱۱۷۰۰
۹۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۲ محتوا

۲۸۰ دیدگاه

۳ فیلم

۷ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

رایانه کارنامه
جانشین فتوشاپ
اکسل و ویژگی های آن
EXCEL
نقشه در ایدرو مکس
رایانه
جواب صفهه30تا33ریاضی
tv
تفكر و سبك زندگي هشتم

...