۹۲۷۳
۴۶

-- کتاب خوانده‌ام

۳۲ محتوا

۴۰ دیدگاه

۵ فیلم

۱۹۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

 کارت دانش آموزی ۲
مهارت های هفتگانه ICDL
ویرایش عکس های ۲۸ صفر
خلاصه‌نویسی
بایدها و نباید های فضای مجازی
snagit
انتقادات-پیشنهادات
OneNote
EdrawMax
Ashampoo Slideshow Studio
camtasia9
speedtest

...