سید حسین رحیمی

تصاویر منتخب کاربران


مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم همخوانی زیارت عاشورا

مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان