۱۰۸۷
۸

۳ کتاب خوانده‌ام

۸ محتوا

۷ دیدگاه

۴ فیلم

۱۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نحوه ی صحیح مداد به دست گرفتن دانش آموزان و ویژگی های مداد خوب
نجات دایناسور ها از یخبندان !!! *(سرگرمی علمی)*
کشف گونه جدیدی از دایناسورها
دایناسورها و دلیل انقراض انها
اسکولیپ
Paper Helicopter(هلی کوپتر کاغذی )

...