درس دو

آشنایی با امام عصر

کتاب آفتاب زندگانی


۰۲ آذر ۱۳۹۷ / ۲۱:۰۱:۰۹
۷۰۳


درس دوم ولادت

تولد امام مهدی علیه السالم در روز جمعه، پانزدهم شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری به هنگام اذان صبح در شهر سامرا رخ داده است.

آن حضرت به هنگام تولد از هرگونه آلودگی پاک بود و بر بازوی راست او، آیه ی جاَء ً با ِط َل كا َن َز ُهوقا ْ َّن ال ِ با ِط ُل إ ْ ُّق َو َز َه َق ال َح ْ ال نوشته بود. زانو بر زمین و صورت بر خاک نهاد و در حالی که دو انگشت سبابه را به طرف آسمان قرار گرفته بود شهادتین را بر زبان جاری ساخت و به امامت یکایک امامان اقرار کرد تا به نام خود رسید؛ آن گاه فرمود: خدایا !آن چه را به من وعده کرده ای برآورده ساز و کار مرا به پایان رسان و مرا ثابت قدم گردان و زمین را به وسیله ی من، پر از عدل و داد کن. صدای امام حسن علیه السالم بلند شد: عمه جان! کودک را در آغوش بگیر و نزد من آور. کودک در آغوش حکیمه به پدر سالم کرد. امام علیه السالم کودک را گرفت و نوازش کرد و زبان را دهان او گذاشت و فرمود: فرزندم، سخن بگو. امام مهدی علیه السالم این آیه را تالوت فرمود: َ َو نَ ْج َعلَ ُه ْم أ ْرضِ ْْلَ ِذي َن ا ْسُت ْض ِع ُفوا فِي ا َّ ْن نَ ُم َّن َعلَى ال َ ِري ُد أ ِر َو ن ثِي َن ُ وا ْ َّم ًة َو نَ ْج َعلَ ُه ُم ال ئِ (4) پس از آن، به توحید و نبوت و امامت یکایک ائمه تا پدر خویش علیهم السالم اعتراف فرمود.

برچسب‌های این مطلب:

تاریخ حضرت امام زمان عبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.