رویدادهای مدرسه

یک بسته آموزشی شگفت انگیز

حکومت میزان(۱)

فقط دانش آموزان میزانی به این حجم از آموزشها دست پیدا می کنند


خلاصه :

 «حکومت میزان» برنامه ای است که در دبیرستان دوره اول، اجرا می شود. در قالب این برنامه، دانش آموزان ضمن درک درست از نظام حکومتی کشورمان، ورزیدگی و مسئولیت پذیری لازم را برای حضور در جامعه پیدا می کنند. 

اگرمدرسه رامهمترین محل برای "آموزش وپرورش" درنظربگیریم ، باید درآن  زمینه یادگیری آموزه های ظاهرا غیردرسی نیزوجود داشته باشد .مثلادانش آموزان باید حس مسئولیت پذیری داشته باشند ، درمقابل گروه وجامعه خود رامسئول بدانند ، بتوانندبه بهترین وجه ماموریت های محوله راانجام دهند ، به دیگران کمک کنندوروش کمک گرفتن ازدیگران رابلدباشند، باافرادبالادست وزیردست خودتعامل خوبی برقرارکنند ، ازمناسباتی که بین افرادونهادهابرقراراست آگاه باشند وده هامورددیگرکه درسرفصل های درسی بطورمستقیم تدریس نمی شود.

دانش آموزان باقرارگرفتن درالگوی حکومتی بسیاری ازآموزش های غیر درسی رایادمی گیرند که درغیرازاین روش دسترسی به آنهایاسخت یازمان براست .علاوه برمواردی که دربالاذکرشد درحکومت ، بچه هاعلایق وسلایق خودرادرمدرسه دخیل می سازند واحساس تعلق به مدرسه می کنند . تصمیم سازی هافقط ازطرف مسئولین مدرسه نیست ، تجربه مدیریتی به دست می آورند وضمناازمسائل کلان سیاسی واجتماعی وفرهنگی نیز مطلع می شوند.

درصورتی که مایلید آشنایی بیشتری با حکومت میزان پیدا کنید فیلم ضمیمه شده را مشاهده بفرمایید. دراین فیلم نحوه تشکیل حکومت توضیح داده می شود.

۳ سال پیش
سپاسگزارم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران