۶۴۱۱
۱۶۴

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

کتاب‌ها

ارتداد
نخل و نارنج

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

شنا

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!