۷۵۰۰
۵۰

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

سرعت شاهین
داستان ماجراجویی بزرگ_قسمت نهم ـ:فضایی نه آدم
بازی ماینکرافت
داستان ماجراجویی بزرگ- قسمت ششم- اژدهای دریایی
داستان ماجراجویی بزرگ- قسمت چهارم- خانه ی باستانی
داستان ماجراجویی بزرگ- قسمت پنجم- پیش به سوی دشمن
عکس های جالب
ساخت گاو صندوق با رمز
انیمشن پرندگان خشمگین آبی
ایده های بیشتر برای کاردستی
پژوهش درباره سوخت های فسیلی.
آموزش ساخت محتوا

...