۵۱۳۲
۱۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۶ محتوا

۱۹۷ دیدگاه

۴ فیلم

۲۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

منجیل شهر بادها
بهمن
قدرت استتار حیوانات
پرندگان  مهاجر
پنج گیاه عجیب در جهان

...