۱۰۰۲۶۵
۵۳۳۳

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۳۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۶ دوست

...

کتاب‌ها

ته جدولی ها
کتاب بیگ نیت جلد ۱و۲و۴و۵و۶و۷
خانه درختی (13 طبقه تا 104 طبقه)

دانش و فناوری

ریاضی

فرهنگ و ادبیات

شعر

ورزش

فوتبال
والیبال

هنر

تئاتر
فیلمنامه نویسی
تدوین فیلم
هنرپیشه