۱۵۸۴۵
۹۳

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

خاطرات رزمندگان و شهدا

دانش و فناوری

ICDL

فرهنگ و ادبیات

به شعر علاقه دارم

ورزش

دوستدار والیبال ...

هنر

خوشنویسی