۱۳۲۲۰
۱۷۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۴ محتوا

۱۸۷ دیدگاه

۱۹ فیلم

۴۴ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آموزش در ماه رمضان
Publisher
جانشین فتوشاپ
معمای چشم گربه
مدرسه ي شاد
نقشه جمعیت بر اساس قاره ها
تفكر و سبك زندگي هشتم
رزومه آماده تحویل
رزومه من
بروشور
رایانه 8
رایانه8

...