۶۷۲۵
۴۲

-- کتاب خوانده‌ام

۱۰ محتوا

۲۲ دیدگاه

۱ فیلم

۱۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کاربرد برنامه onenote
فعاليت تفكر صفحه 159
فعاليت صفحه 155
ویژگی های آنتی ویروس
نقشه کشی در ایدرومگس
نمودار در ایدرومگس
آزمون مفاهیم 4
 رزومه کاری
رعد و برق
رایانه8
رزومه کاری
رزومه کاری

...