محمد حامد امین ذبیحی

دانش آموز مدرسه میزان (دوازدهم)

ما انسان ها هستیم کـہ امام مهـدی(ع) را نمیبینیم، نـہ اینکـہ ایشان در بین ما نیستنـد.


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
خطاطی.تراشکاری.قلم کاری روی مس.
photographer
editor
والیبال
بدمينتون
فوتبال
پارسال .writing. Lesson 1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال .writing. Lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال see also lesson 1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال see also lesson 1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال grammar lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال grammar lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال grammar lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال conversation lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پارسال conversation lesson1

سلام علیکم ملاحظه شد، ممنون.

پارسال reading lesson 1

سلام علیکم ملاحظه شد.

پسران

دختران