۵۱۷۴
۶۶

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۰ محتوا

۱۴۹ دیدگاه

۱ فیلم

۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کلاس مجازی ریاضی
گزارش اول سرمایه گذاری ( سواد مالی)
کاربرد برنامه onenote
فعاليت تفكر صفحه 159
فعاليت صفحه 155
ویژگی های آنتی ویروس
گزارش دوم طرح سواد اقتصادی دانش آموزان نهم
نقشه کشی در ایدرومگس
نمودار در ایدرومگس
آزمون مفاهیم 4
 رزومه کاری
رعد و برق

...