سید ابوالقاسم حسینی بیوکی

تصاویر منتخب کاربران


نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

نمايشگاه پروژه های دبیرستان دوره دوم میزان

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

صبحانه های میزانی

اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۸ (سیستان و بلوچستان)

اردوی جهادی نوروز ۱۳۹۸ (سیستان و بلوچستان)

مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر

افتتاحیه مسابقات قرآن دبیرستان میزان

افتتاحیه مسابقات قرآن دبیرستان میزان