بدون مجموعه

وزارت دارایی

معرفی


خلاصه :

توضیح کوتاه در مورد...

زیر مجموعه وزارت دارایی به مالیات و قرض الحسنه ختم می شود.

شعبه قرض الحسنه روز های یکشنبه تا سه شنبه در اتاق شیشه ای در حال فعالیت است و هر چهارشنبه تمام قرض الحسنه در کامپیوتر مدرسه وارد می شود.

روز کاری مالیات از شنبه تاسه شنبه است و بعد از هر پولی که می دهید قبض آن را نیز دریافت کنید و هر سه شنبه تمام مالیات ها در کامپیوتر وارد می شود.

هر کس اعتراضی در مورد قرض الحسنه و مالیات داشت با دفترچه و قبض خود پیش وزیر دارایی بیاید.

 

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
انشالا ساله خوبی را شروع کنید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران