معرفی

مطالعه

دلیل الزامی بودن مطالعه درس هایی را که دوست نداریم

امتحانات


خلاصه :

دلیل الزامی بودن مطالعه درس هایی که دوست نداریم چیست ؟    

1. برای ایجاد انگیزه تحصیلی تمام موارد را جدول بندی کنید.


2. برای سازمان دهی اطالاعات از طرح و نقشه های وهنی استفاده کنید.


3. موضاعات کسل کننده را برای خودتان جالب کنید.


4. متن را درک کنید. تنها به حفظ کردن متن اتکا نکنید.


5. وقت خود را سازمان دهی کنید.


6. مطالعه گروهی بهترین روش ایجاد انگیزه برای درس خواندن و مطالعه.


7. حتما برنامه ورزشی داشته باشید.


8. در انجام کارها حتما خودتان را موفق تجسم کنید.


9. به دنبال افزایش عزت نفس خود باشید.


10. به میزان اختلاف در فهم و درک خود دقت کنید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران