۳۸۴۷۷
۳۳۵

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۸۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ دوست

...

کتاب‌ها

خیابان وحشت
زیر تیغ

دانش و فناوری

کار با کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
شنا
پینگ پنگ
موتور کراس

هنر

سفالگری
آشپزی
معرق کاری