۸۷۵۵
۶۷

-- کتاب خوانده‌ام

۳۰ محتوا

۱۹ دیدگاه

۴ فیلم

۱۶۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

طرح های سرمایه گذاری و اقتصادی ( نهم)
ادبیات دهم
پیشرفت های اقتصادی آلمان و ژاپن
پیام رسان ایتا
بهترین پیام رسان ایرانی
فعالیت در منزل صفحه 109 تفکر و سبک زندگی
تفکر و سبک زندگی
مورچه عسل!
سلسله پادشاهی غزنویان
مقایسۀ سه مرورگر
Edraw max
sketch book

...