۶۸۳۲
۶۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۱ محتوا

۶۰ دیدگاه

۶ فیلم

۸۶ عکس

۴ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آزمایش (ترامپت بادکنکی )
ابزارهایی مجسم برای تسهیل در جمع و تفریق
پیش نیازهای آموزش ساعت
جدول ضرب
برگزاری کلاس آشنایی با بازیافت
حافظه دیداری
مدیریت کلاسی در دبستان میزان
دبستانی ها در راهپیمایی 22 بهمن
صدقه و نماز برای کودکان
بازدید اولیا از کلاس
آموزش ضرب  9
دبستان میزان در گذر زمان (بخش دوم)

...