۱۳۳۹۰
۴۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۵ محتوا

۱۸ دیدگاه

۱ فیلم

۲۸ عکس

۳ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آلودگی هوا.... تهدید یا فرصت
گوش دادن یا شنیدن
نقش خانواده در یادگیری دانش آموزان
مهارت خواندن
شايستگي شغلی

...