صالحی آرانی

دانش آموز مدرسه میزان (هشتم)


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال مدرسه میزان

شرکت کردم

پارسال روش تحقیق

سلام شرکت کردم

پارسال جناس

مطلب خوبی بود ممنون استفاده کردیم

پارسال جناس

مطلب خوبی بود ممنون استفاده کردیم

پیارسال صدای انفجار یک بمب هسته‌‌ای چگونه است؟

سلام اقا برای ما پخش میشود

پیارسال مورچه عسل!

خیلی فداکار و خیلی قوی است این مورچه ممنون

پیارسال خرس آبی

خوبه

پیارسال ورزش مدرسه

شرکت کردم

پسران

دختران