۱۹۹۰۰
۱۹۰

۱۵ کتاب خوانده‌ام

۴۹ محتوا

۳۳۳ دیدگاه

۵ فیلم

۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مدیریت زمان
دلیل خواندن درس های نامربوط به شغل چیست؟
شاهزاده ی حسین
مضرات مسواک زدن
بابایاگا عجوزه روسی
مسابقه علم و جایزه قسمت دوم
شهید صدرزاده
خورشید
امام حسین (ع)
اربعین
حاج منصور ارضی
محمود کریمی

...