۳۳۹۳۳
۹۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۵۳ محتوا

۴۳ دیدگاه

۵ فیلم

۰ عکس

۹ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آزمایش پایه ی ششم
Balloon Car(ماشین بادکنکی )
(سیخ زدن به پلاستیک)Poke a Plastic Bag
حلالیت در آب گرم و سرد.Solubility In Hot And Cold Water
(بالا و پایین کردن توپ)Up-Down Ball
(صدا از کجا ست؟)Sound From Where
(رسانایی آب)Water Conductivity
(خطوط میدان مغناطیسی)Magnetic Field Lines
No Knot Air Balloon(بالن هوای بدون دسته )
(پنکه ی  لیوانی)Glass Propellor
(فرقون)Wheel Barrow
Easy Balance(تعادل ساده )

...