۸۸۸۳۷
۷۶۸

۲۷ کتاب خوانده‌ام

۷۲ محتوا

۳۳۴ دیدگاه

۱۹ فیلم

۳۰۴ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷۰ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

وقتی عکس های تکالیف کج و زشت در میاد چیکار کنیم ؟
زمین موقتاً صاحب یک ماه جدید شده است
داستان یکروز برفی
مسابقات هندبال منطقه دو تهران
روز هفتم محرم
مخصوص فقط برای خودش
پیاده روی و
آزمون مفاهیم 4
شهید بروجردی
شروعی با عطر بهشت
اردوی به یاد ماندنی
يخ در بهشت

...