۱۴۶۰۵۷
۸۹۳

۲۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۷۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۴۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰۶ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

مرد رویاها
سلام بر ابراهیم (1)
سلام بر ابراهیم (2)
تنهای تنها
طيب
دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)
من او
از به
داستان سیستان
بی و تن
قیدار
ارمیا
سقای آب و ادب
خاکهاي نرم کوشک
دموکراسی یا دموقراضه
کآشوب
رسول ترک.
برای خدا مخلص بود
جام جهانی در جوادیه .
دیدم که جانم می رود
منتهی الآمال
نشان از بی نشان ها
آسمان مال آنهاست (جلد 1-5)
شهابی در شب .
شبهای پیشاور
سنن النبی
طوفان دیگری در راه است.

دانش و فناوری

مرد رویاها
سلام بر ابراهیم (1)
سلام بر ابراهیم (2)
تنهای تنها
طيب
دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)
من او
از به
داستان سیستان
بی و تن
قیدار
ارمیا
سقای آب و ادب
خاکهاي نرم کوشک
دموکراسی یا دموقراضه
کآشوب
رسول ترک.
برای خدا مخلص بود
جام جهانی در جوادیه .
دیدم که جانم می رود
منتهی الآمال
نشان از بی نشان ها
آسمان مال آنهاست (جلد 1-5)
شهابی در شب .
شبهای پیشاور
سنن النبی
طوفان دیگری در راه است.

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

نویسندگی