۱۳۳۴۴
۱۰۷

-- کتاب خوانده‌ام

۵۳ محتوا

۸۳ دیدگاه

۳ فیلم

۲۰۰ عکس

۳ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

برنامه ی one note
علوم تجربی (آداب اجتماعی - آش پشت پا)
سلسله پادشاهان جیانیان
خلاصه نویسی روش مطاله
کلاس مفاهیم (  دقیق  )
علوم آزمایش
روش مطالعه

...