۱۱۸۰۶
۲۷۰

۱ کتاب خوانده‌ام

۲۲ محتوا

۳۸۴ دیدگاه

۱۸ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

یا حسین 12
ریاضی
گزارش تصویری کلاس کاروفن
گزارش تصویری کلاسهای آنلاین
 کلاسهای دبیرستان 1
گزارش تصویری کلاسهای دبیرستان 1
یا حسین 10
سخنی صمیمانه با تمام میزانی ها
یا حسین 9
مدیریت زمان
مدیریت زمان
دل نوشته ای برای معلم مجاهد

...