۵۲۹۰۳
۸۵۰

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

دوتا خفم
الیور توییست
گرگ میش
ابراهیم هادی شهید
قصه مامثل شد
قصه های خوب برای بچها خوب
نیمار پسر جادوگر
ادن هازارد پسر کهکشانی
قصه مامثل شد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
محمد صلاح
درخت دروغ
مامور زد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
نیمار
اذان
کارا گاه سیتو

دانش و فناوری

دوتا خفم
الیور توییست
گرگ میش
ابراهیم هادی شهید
قصه مامثل شد
قصه های خوب برای بچها خوب
نیمار پسر جادوگر
ادن هازارد پسر کهکشانی
قصه مامثل شد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
محمد صلاح
درخت دروغ
مامور زد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
نیمار
اذان
کارا گاه سیتو

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!