۱۳۸۰۱
۲۹۷

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

کتاب‌ها

خرس تنبل
قصه ما مثل شد
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های شاهنا مه
قصه های شیرین شب
قصه های کهن
هفتاد قصه از زندگی چهارده معصوم

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

شنا
فوتبال و والیبال و پینگ پونگ
والیبال و فوتبال وشنا وهندبال

هنر

طراحی و ساخت خودرو
موزیک و موسیقی و مداحی و کاردستی