۱۲۲۸۲
۱۱۹

-- کتاب خوانده‌ام

۶۶ محتوا

۶ دیدگاه

۱۷ فیلم

۵۰۲ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پژوهش گروهی نوآموزان 6 ساله
ترسیم مهربانی
درراستای خودکفایی نوآموزان
کلاژ دخترک زمستان
ارسال کن به روی سایت، سریعتر... راحت‌تر...!
نرم‌افزار باغچه
رویکرد رجیو امیلیا و روشِ میزان (بخش اول)
نمایشِ «پادشاه خسیس»
بازی هفت سنگ
نقّاشی با «مداد شمعی» ؛ موضوع آزاد
کاربرگ مناسبتی + حل ماز
ساخت تابلوی رومیزی

...